Lämna synpunkt kring projekt Sjöstadshöjden

För kännedom är det nu samråd för ny detaljplan med projektnamn ”Del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. Sjöstadshöjden” som har diarienumer 2016-13579. På följande länk finns detaljplaneärendet i sin helhet med handlingar att ladda ned. Här finns även en rubrik som lyder ”Lämna synpunkt” där man klickar för att lämna synpunkt: 

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2016-13579

För den som vill inkomma med synpunkter på detaljplanen behöver dessa vara stadsbyggnadskontoret till handa senast 2022-04-25. 

Styrelsen kommer tillsammans med grannföreningar lämna synpunkter och bevaka föreningens intressen.