Markiser

Observera att du måste ha styrelsens tillstånd och ett skrivet avtal mellan dig och föreningen, samt bygglov för att sätta upp en markis.

Avtalet med föreningen reglerar uppsättning, underhåll och demontering av markiser. Vid överlåtelse av bostadsrätten övergår medlems åtaganden till förvärvaren. Det åligger säljaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar den boendes skyldigheter enligt aktuellt avtal och detta genom att förvärvaren tecknar ett nytt avtal med föreningen. Om så inte sker är den boende i samband med avflyttningen skyldig att montera bort markisen och återställa fasad, balkong eller dylikt i det skick som var innan monteringen gjordes och reparera eventuella skador på huset som uppkommit till följd av monteringen.

Hyresgäst får inte göra särskilt mycket ändringar i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Varje bostadsrättshavare ansvarar själv för underhåll av den egna lägenheten. En Bostadsrättshavare har större frihet, men bör i alla fall kontakta styrelsen innan arbetet med någon ombyggnad påbörjas.

Kontakta oss
Client: hej@harkranken.se
Website:
Date: 2016-04-07